Domain Yurdu

Kullanım Koşulları

İşbu sözleşme, www.domainyurdu.com web sitesinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanacak üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1. TANIMLAMALAR: Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Alıcı: 'Site'de sunulan 'Hizmet' leri kullanmak suretiyle, 'Satıcı' tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyedir.

Satıcı: 'Site'de sunulan 'Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer 'Üye'lere yönelik olarak satışa arz eden üyedir.

Site: www.domainyurdu.com, isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Üye: 'Site' den ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel ve kurumsal üyelik formunu eksiksiz doldurarak, 'Şirket' çe üyelikleri onaylanarak 'Site' ye üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal üyelerdir. Bu sözleşmede kısaca 'Üye' olarak anılacaktır.

Şirket: 'Site' üzerinde tüm hukuki hakların sahibi ve işletmecisi olan OYAS Girişim Grubu , 'Şirket' olarak anılacaktır.

Üye Adı: 'Site Üye' lerinin 'Site' hizmetlerden faydalandıkları sırada 'Site' içindeki diğer 'Üye'lere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır.

Şifre: 'Site' ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren 'Site' hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaradan oluşan şifredir.

Açık Artırmalı Satış: 'Satıcı Üye' nin belirlediği ürünün açılış fiyatı ile 'Alıcı Üye' lerin fiyat artırımı yaparak alış yapabilmelerini sağlayan satış şekli opsiyonudur.

Açılış Fiyatı: 'Satıcı Üye' tarafından açık artırmalı satışın başlatıldığı satış fiyat tutarıdır.

Hemen Al Satışı ve Fiyatı: Satış ilanının süresinin dolmasını beklemeden 'Satıcı Üye' tarafından belirtilen sabit fiyatla ürünün/malın/hizmetin anında satılmasını sağlayan satış şekli opsiyonudur ve fiyatıdır.

Satış İlan Süresi: 'Açık Artırmalı Satış' ve/veya 'Hemen Al' satış şekli opsiyonları ile 'Satıcı Üye' tarafından verilen satış ilanının 'Site' de listelenebileceği/yayımlanacağı süredir.

Güvenli Ticaret: 'Alıcı' ve 'Satıcı' arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, "Üye Sözleşmesi" nde belirtilen koşullar dahilinde, Domain Yurdu tarafından sağlanan hizmettir.

Havuz Hesap: 'Güvenli Ticaret' in ifa edilmesi için, Domain Yurdu tarafından yönetilen banka nezdindeki hesaptır.

2. SİTE İŞLEYİŞ VE ŞARTLARI:

a) 'Üye', 'Site' üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, özellikle TKHK' nun uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder. Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. 'Şirket', hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği satış ilanını ve reklamları yayımlamaktan imtina edebilir. Bu durumda 'Üye', 'Şirket' in tespitini şimdiden kabul eder. 'Şirket' in web sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde 'Üye' ye rücu hakkı saklıdır.

b) 'Site', 'Üye' lerin mallarını/ürünlerini/hizmetlerini satışa arz ettikleri ve/veya satışa arz edilen mallara/ürünlere/hizmetlere teklif vermek suretiyle veya doğrudan satın aldıkları bir sanal buluşma ortamından ibarettir. 'Şirket', web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını 'Üye' lerine sağlar. 'Şirket', 'Satıcı' ve 'Alıcı Üye' leri arasında kurulan uzaktan satış sözleşmesinin tarafı değildir. Bu sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, 'Şirket' i hiçbir surette bağlamayacaktır. 'Üye' ler, 'Şirket' in sorumluluğu iddiasında bulunamaz. Bu itibarla 'Şirket', ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt veremez. 'Şirket', 'Üye'ler arasında gerçekleşen ticarete de hiçbir şekilde taraf olmadığı cihetle alım-satım ilişkisinden doğan tüm taleplerin, ilişkinin diğer taraf olan 'Satıcı Üye' veya 'Alıcı Üye' ye karşı ileri sürülmesi zorunludur.

c) 'Üye', 'Şirket' tarafından belirlenen ve 'Site' de duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde 'Alıcı' ve/veya 'Satıcı' sıfatı ile 'Site Hizmetleri' nden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 'Şirket', 'Site' de yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın 'Site' de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

d) 'Üye', satışında, yürürlükte olan kanuni mevzuata aykırı ürünleri satışa arz edemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde, 'Alıcı' veya 'Satıcı' olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler 'Şirket' tarafından tespit olunduğu takdirde, söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. 'Şirket' in bu konudaki yorumu ve tespiti hakkında 'Üye', herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden taahhüt eder. Kullanıcı 'Üye' ler arasında yaşanan bu tip mesajlaşmalardan doğan her türlü olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca 'Üye'ye ait olup, 'Şirket' in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

e) 'Satıcı', satışa arz edeceği malın/ürünün/hizmetin tercih ettiği satış seçeneği opsiyonu/opsiyonlarına göre 'Hemen Al' ve/veya 'Açık Artırmalı Satış' opsiyonunda başlangıç fiyatını, artış tutarını, satış ilan süresini, satılacak adedi, satış ilanında belirtilen malın/ürünün/hizmetin hangi bölümde listeleneceği ve listeleme seçeneklerini ve ilgili tüm diğer bilgileri satış ilanı giriş formunda bildirir. 'Satıcı', satış ilanında bildirmiş olduğu malın/ürünün/hizmetin satış fiyatlarına ve satışa arzı ile bağlıdır. Ürünü/malı/hizmeti tercih etmiş olduğu satış seçenekleri dahilinde satmaktan ve 'Alıcı' ya teslim etmekten imtina edemez.

'Satıcı' ayrıca, satışa sunduğu ürün/mal/hizmet için 'Site' de ilan edilen satış seçeneklerinden hariç bir edim veya ilan edilen bedelden hariç herhangi bir bedel/ücret de talep edemez. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden 'Satıcı', 'Şirket' tarafından üyelikten çıkarılabilir, değerlendirme sistemine göre kötü derecelendirilebilir veya bunlar haricinde belirleyeceği başkaca bir yaptırım uygulayabilir.

'Alıcı', 'Site' den ürün/mal/hizmet satın almak istediği takdirde, 'Alıcı' olarak teklif edeceği en son fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca 'Alıcı', satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün/malın/hizmetin 'Site'de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde 'Şirket' tarafından 'Site' üzerinden ürün/mal/hizmet arz etmesi engellenebilir, üyeliği "Site" tarafından kötü değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya feshedilebilir.

'Alıcı', 'Site' de satılan herhangi bir ürünün/malın/hizmetin teklif ettiği fiyatla kendisine satılması işleminin tamamlanmasının ardından ürün/mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm vergileri (KDV, BSMV, Pul, Harç, vs.) ile birlikte 'Şirket' in tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza ettiği 'Site' de belirtilen banka, banka şubesine ve hesabına havale etmek veya kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle öder. Ödeme bilgisi, 'Şirket' tarafından e-posta ile 'Satıcı' ya bildirilir. 'Site' de ürününü/malını/hizmetini satışa arz eden 'Satıcı', satışın gerçekleşmesi ve ürün/mal bedelinin 'Alıcı' tarafından ödendiğinin kendisine bildirilmesinin ardından satış ilanında belirttiği süre içerisinde söz konusu ürünü/malı/hizmeti 'Alıcı' veya 'Satıcı' nın seçimi ile belirlenen bir kargo şirketi aracılığı ile 'Alıcı' ya gönderir ve gönderi tarihi ile kargo taşıma fiş numarasını da 'Site' deki ilgili bölüme girer.

Ürüne/mala/hizmete ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, 'Site' tarafından 'Alıcı' ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak 'Şirket' hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat 'Alıcı' tarafından yapılacak olup, 'Alıcı' teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını 'Site' nin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren (4) gün içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise-ki bu takdirde teslimat yapılmış addolunur- bankada muhafaza olunan ürün/mal/hizmet bedeli 'Şirket' tarafından 'Satıcı' ya intikal ettirilir.

Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin yönetmelikte cayma hakkının satıcıya karşı 7 gün içerisinde kullanılabileceği belirtilmişse de, "Şirket" yalnızca ürün bedelinin nezdinde bulunduğu 4 günlük süre içerisinde cayma talebinin muhatabı olacaktır. Bu süreden sonraki talepler, "Satıcı "Üye" ye yönlendirilmelidir. "Şirket" in tek yükümlülüğü "Satıcı" yla iletişim kurulması için gerekli olan ve üyelik aşamasında belirtilmiş olan bilgileri "Alıcı" ya sunmaktır. Taraflar bu hususa itirazları bulunmadığını şimdiden kabul ve beyan ederler. 'Alıcı' tarafından 'Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun' hükümleri uyarınca, 'Cayma' hakkının kullanıldığı durumlarda, teslimat prosedürü tersine işletilerek ürünün/malın/hizmetin 'Satıcı' ya gönderildiğinin ve 'Satıcı' nın alındı teyidinden sonra emanette tutulan para 'Alıcı' ya iade edilir. 'Şirket' teslimata veya iade anına değin mal/ürün/hizmet bedelini sadece tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza etmekte olup teslimatın yapılıp yapılmaması haricinde kalan ayıp ve benzeri sebeplerle yapılacak itirazlar ise yukarıdaki işleyişi değiştirmeyecektir. Bedel iadesi, tamir, tenzil, tazminat vs. gibi tüm taleplerin doğrudan 'Satıcı' ya yöneltilmesi gereklidir.

Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, Satış -Sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve 'Satış Sözleşmesi' nden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 'Üye' ler sorumludur. Bu hususta 'Şirket' muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.

Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan 'Alıcı', teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı 'Satıcı' ya yöneltecektir. Bu meyanda taraflar TKHK Hükümleri ile birbirlerine karşı tam sorumludurlar.

'Mal/ürün/hizmet' in teslimatından sonra 'Alıcı' nın yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple 'Şirket' e ödenmemesi, iptali veya 'Şirket' hesaplarından geri çekilmesi hallerinde söz konusu mal/ürün/hizmet bedeli 'Satıcı' nın alacaklarından mahsup edilir. Mal/ürün/hizmet bedelini ödemeyen 'Alıcı' ya karşı yasal yollara müracaat ve bedelin tahsili yükümlülüğü 'Satıcı' ya aittir.

f) 'Malını/ürününü/hizmet' ini satışa arz eden 'Satıcı', kendisine ait ürünün/malın 'Site' üzerinden satılması için 'Şirket' tarafından sağlanan işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan ürünün/malın/hizmetin satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere 'Site' nin ilgili bölümlerinde belirtilen 'hizmet bedelini' veya 'komisyonunu', KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu hizmet bedeli ürün/mal satım bedelinin 'Satıcı' ya intikal ettirilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunur.

g) Tüm 'Üye' ler, sistemde tanımlı olan bilgilerinin (ad, soyad, tel, TC kimlik no, adres e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul eder. DomainYurdu bunların doğru olmadığını tespit eder ise, 'Üye' ye hiçbir bilgi vermeden, işlem iptali, satış iptali, üyelik iptali ya da askı işlemi uygulayabilir. 'Alıcı' ve 'Satıcı Üye' lerin bilgileri, 'Site Yöneticileri' tarafından titizlikle korunmakta olup, taraflar arasında mutabakata varılarak, 'CepBekçisi' kontrolünde ödeme gerçekleşmedikçe, tarafların iletişim bilgileri kesinlikle paylaşılmayacaktır. Ödeme, 'Şirket' nezdinde tutulduğu sırada şüphe çeken ya da üyelerden birinin zararına olabilecek durumun varlığı halinde bu hüküm geçerli olmayacaktır. 'Şirket', dilediği zaman 'Üye' nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda 'Üye' nin 'Şirket' te mevcut bir alacağı olması halinde, 'Şirket' bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyabilir.

Sözleşmeye aykırılık hallerinde 'Şirket' in maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme 'Site' nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için 'Üye' ler bir tazmin talebinde bulunamaz.

Sözleşme, 'Site' de yapılan faaliyetin 'Şirket' tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, 'Şirket' işini, ticari ortaklığını ve 'Site' alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

'Üye', malını/ürününü/hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte, 'Alıcı' ya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, 'Şirket' 'i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve 'Şirket' in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

'Kurumsal Üye' ler, satışını yaptıkları mal/ürün/hizmet'ler için bunların 'Alıcı Üye' ye tesliminden önce 'Tüketicinin Korunması Kanunu-Mesafeli Satış Yönetmeliği' hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini 'Alıcı Üye' ye teslim etmekle yükümlüdür.

h) 'Üye', 'Site' üzerinde yapacağı tüm işlemlerde doğal işleyişe aykırı eylemlerde ve yanıltıcı beyanlarda bulunmamalıdır. Örneğin sahte teklif verme, sahte görüntüleme oluşturma, birden fazla hesap oluşturma, aynı ilanı farklı şekillerde birden fazla kere eklemeye çalışma, ilanın son eklenenler kısmında çıkabilmesi için ilanı sürekli geri çekip yeniden ekleme, ilanı ilgisiz kategorilere ekleme ve bu özelliği manipüle etme, yanıltıcı bilgilendirmede bulunma gibi örneklendirilebilecek tüm bu eylemler sonucunda 'üye'nin hesabı süresiz olarak duraklatılır.

3. ÖZEL HUSUSLAR:

a) 'Site'nin kalitesini korumak adına domain, websitesi ve marka ilanları için aşağıda sıralanan şu içeriğe ya da niteliğe sahip ürün ilanları kabul edilememektedir:

- Yetişkinlere uygun içeriğe yönelik
- Şiddet, öfke, nefret söylemi barındıran
- Bir kişi, grup veya kuruluşa yönelik karşıtlığı savunan
- Uyuşturucu, alkol ve tütünle ilgi
- Kumar, bahis, şans oyunlarıyla ilgili
- Hack, warez vb. yasadışı ve telif hakkı ihlali tespit edilen
- Genel etik-ahlak kurallarının dışında kalan
- Ücretsiz temin edilebilen ya da üst seviye domain kategorisinde kabul edilmeyen, subdomain mantığında oluşturulmuş
- Sadece tek bir marka ile özdeşlemiş, hiçbir jenerik yönü bulunmayan marka adlarının kullanılarak bariz marka ihlalinin yapıldığı, asıl marka sahiplerini rahatsız edici olabilecek


4. DİĞER HUSUSLAR:

a) 18 yaş altı kullanıcıların işlem güvenliği nedeniyle siteye üye olması yasaktır.

b) 'Şirket', 'Site' nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, 'Üye' lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

c) 'Şirket'; DomainYurdu sisteminde ticari faaliyet gösteren satış yapan 'Üye' lerini, gerek faaliyeti gerçekleştiren 'Üye' ya da 'Üye' iş yerlerini tanımak, gerekse, 'Alıcı Üye' lere verilen 'Hizmet' in uygunluğunu denetlemek, 'Alıcı Üye' lerin yararlarını korumak, 'Üye' lerin istikrarı ve faaliyeti konusunda izlenim sahibi olmak amacıyla, işyerini ziyaret edebilir, işlemlere ve/veya 'Satıcı Üye' ye ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. 'Üye', bu durumu şimdiden kabul ve beyan etmiştir.

d) 'Şirket' ile 'Üye' arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli 'İstanbul Üsküdar Mahkemeleri' ve 'İcra Daireleri' dir.